Biološko razgradljivi izdelki – bolj prijazni do okolja

Z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja si proizvajalci zelo prizadevajo zmanjšati vpliv na okolje, ki ga imajo njihovi izdelki. Eden od načinov, da jim to uspe, je, da uporabljajo biološko razgradljive sestavine. 

Biološka razgradnja je naravni način razgradnje organskih snovi s pomočjo bakterij. V objektih za ččenje odplak, zemlji in vodotokih je bakterij na pretek, razgrajevanje kemikalij na manjše spojine, hranilne snovi in vodo pa jim omogočajo rast in razmnoževanje. Ker številne sestavine detergentov večinoma sestavljajo atomi ogljika (tj. so organske snovi), lahko bakterije te sestavine razgradijo na CO2, vodo in hranilne snovi. Ko to storijo, takšne sestavine detergentov ne predstavljajo več tveganja za okolje, saj so CO2, voda in hranilne snovi varne.

Biološka razgradnja lahko poteka na dva načina: aerobno, kadar je ob tem prisoten zrak, in anaerobno, kadar zrak ni prisoten. Razgradni produkti aerobne biološke razgradnje so ogljikov dioksid, voda in mineralne soli, medtem ko je anaerobna razgradnja manj učinkovita, pri njej pa se lahko tvori metan ali drugi manjši ogljikovodiki. 

Izraz končna biološka razgradnja označuje stopnjo biološke razgradnje, pri kateri mikroorganizmi v prisotnosti kisika dano sestavino popolnoma razgradijo, in sicer na ogljikov dioksid, vodo in mineralne snovi.

Pri površinsko aktivnih snoveh, ki so glavne aktivne snovi v detergentu, večinoma govorimo o primarni biološki razgradnji. »Primarna« ji rečemo zato, ker predstavlja prvi del procesa biološke razgradnje teh snovi. V tej prvi fazi biološke razgradnje te snovi izgubijo svoje površinsko aktivne, hkrati pa tudi svoje strupene lastnosti.

Od konca 70-ih let prejšnjega stoletja zakonodaja od proizvajalcev zahteva, da dokazujejo, da so anionske in neionske površinsko aktivne snovi, ki jih uporabljajo, vsaj primarno biološko razgradljive. Danes velika večina površinsko aktivnih snovi – vključno s kationskimi in amfoteričnimi –, uporabljenih v detergentih, izpolnjuje celo bolj stroge zahteve glede končne biološke razgradljivosti.

Od sprejetja evropske Uredbe (ES) št. 648/2004 o detergentih v oktobru 2005 morajo biti vse vrste površinsko aktivnih snovi, ki so uporabljene v detergentih, dokazano končno biološko razgradljive. Več o biološki razgradljivosti si lahko preberete tu .

Image


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français