Embaliranje in odlaganje

Image Optimiziranje embalaže in njeno »odlaganje« sta področji, na katerih se skupna prizadevanja industrije, potrošnikov in lokalnih oblasti lahko zelo obrestujejo.
Tako kot pri številnih drugih proizvodih je embalaža pomemben člen tudi pri detergentih in drugih izdelkih za ččenje ter vzdrževanje. Posode, v katerih so ti izdelki shranjeni, zagotavljajo ustrezen in varen transport izdelka, predstavitev izdelka na prodajnih policah in prenos izdelka na mesto uporabe. Poleg tega je embalaža tudi pomemben medij za informiranje potrošnika o izdelku, saj so na njej podane informacije o samem izdelku, odmerjanju in uporabi le-tega ter varnostna navodila. Zato je zelo pomembno, da kot potrošnik vedno preberete etiketo . Podjetja v naši panogi si prizadevajo, da bi zmanjšala količino embalaže in iščejo rešitve, ki bi upoštevale naslednja dva vidika: 

1. Zmanjšanje velikosti embalaže/uporaba kompaktnih detergentov

Kompaktni detergenti se v embalaži pojavljajo v bolj koncentrirani obliki. Na ta način se zmanjšata velikost in teža izdelka, izdelek pa je še vedno prav tako učinkovit kot v veliki škatli. Za kompaktne detergente velja naslednje:

  • pri njihovi proizvodnji se porabi manj energije; 
  • prav tako se porabi tudi manj surovin (kar pomeni, da jih je potrebno manj za en odmerek); 
  • proizvede se jih v manjših količinah (in zato povzročajo manj odpadkov); 
  • na voljo so v manjših embalažah. 

Optimizacijo embalaže je torej mogoče doseči z bolj kompaktno obliko izdelka, bolj kompaktni izdelki pa zavzamejo tudi manj prostora in zahtevajo manj vozil za transport večjih količin izdelka.

Industrija je kompaktne detergente začela tržiti v 90-ih letih prejšnjega stoletja (vir: A.I.S.E.). Naša industrija si še naprej prizadeva uvajati na trg kompaktne detergente, hkrati pa išče tudi druge načine za optimizacijo učinkovitosti izdelkov, ne da bi pri tem negativno vplivali na okolje. 

2. Razvoj programov za predelavo odpadne embalaže, s pomočjo katerih bi optimizirali izrabo virov za izdelavo embalaže.

Leta 1994 je evropska zakonodaja odgovornost za predelavo in recikliranje odpadne embalaže naložila tistim, ki na posamičnih delih dobavne verige ravnajo z njo. Cilj evropske Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži je preprečiti nastajanje odpadne embalaže z zmanjševanjem proizvodnje, ponovno uporabo, recikliranjem in drugimi oblikami predelave.

 

Zelena pika

Zelena pika je v številnih evropskih državah zelo prepoznaven simbol. Podjetja, ki ga uporabljajo, z njim izkazujejo, da delujejo v skladu z relevantnim nacionalnim sistemom za ravnanje z odpadno embalažo. Ti sistemi so bili vzpostavljeni povsod po Evropi.

Če želite izvedeti več o organizaciji, ki skrbi za ravnanje z odpadno embalažo v vaši državi, obiščite http://www.pro-e.org/

Green Dot
Zelena pika je registrirana blagovna znamka, ki jo je leta 1991 predstavila organizacija Duales System Deutschland (ki licencira uporabo simbola drugim sistemom). V nekaterih državah članicah EU sistema Zelena pika ne uporabljajo in uporaba tega simbola ni zahtevana. Več informacij o različnih sistemih na tem področju najdete na spletni strani organizacije EUROPEN ali – o sistemih, ki uporabljajo Zeleno piko – na spletni strani organizacije ProEurope. 

Leta 1997 je bil z Odločbo Evropske komisije o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov (97/129/ES) vzpostavljen sistem prepoznavanja embalaže, izdelane iz plastike, papirja ali lepenke, kovin, lesa, tkanin, stekla ali kompozitnih materialov. Prepoznavne številke ali kratice naj bi bile natisnjene v ali pod označbo, ki označuje, da je embalaža primerna za recikliranje ali ponovno uporabo. 

Uporaba tega sistema je prostovoljna. Vseeno pa morajo podjetja, ki se odločijo za tovrstno označevanje embalaže, ki se bo uporabljala v EU, to storiti v skladu z omenjeno Odločbo Komisije. 

Označevanja materialov, iz katerih je izdelana embalaža, pa ne gre zamenjevati z drugimi simboli, ki se pogosto pojavljajo na embalaži z namenom spodbujanja recikliranja, preprečevanja nastanka odpadkov ali podajanja drugih informacij v zvezi z embalažo, kot na primer, ali je le-ta primerna za ponovno uporabo.

Mobiusova zanka

Image

Mobiusova zanka, trikotnik iz treh puščic, je mednarodno veljaven simbol za recikliranje. Vsaka izmed puščic predstavlja enega od korakov v programih za recikliranje: zbiranje, predelavo v nov izdelek in nazadnje ponoven nakup. S tem simbolom so označeni izdelki, ki jih je mogoče reciklirati.

Plastika

Image


Plastenke ter plastične posode in embalaža so običajno označene s simbolom, ki označuje vrsto plastike, iz katere je izdelek narejen. Sistem označevanja plastičnih mas je leta 1988 uvedlo Ameriško združenje industrije plastičnih mas (The American Society of Plastics Industry). Simboli, ki so vtisnjeni na plastenke ter plastične posode in embalažo, so pravzaprav izpeljanke izvirnih treh Mobiusovih puščic – so njihova enostavnejša in tanjša različica.
Na plastenkah boste ta simbol običajno našli na dnu, v obliki reliefnega odtisa na sami plastiki, zaradi česar morda ne bo vedno dobro viden. Ta simbol znotraj Mobiusovih puščic vsebuje številko, običajno – ni pa nujno – pa je pod njim vtisnjena še kratica imena uporabljene plastične mase. 

Več informacij najdete na spletni strani  www.europen.be


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français