Kateri zakoni urejajo naše področje?

Evropska zakonodaja zagotavlja, da so vsa mila, detergenti in drugi izdelki za čiščenje ter vzdrževanje, ki se pojavijo na trgu, varna za končnega uporabnika in za okolje. V EU je osnovni zakonodajni sveženj,  ki ureja področje kemikalij, uredba REACH (Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij).

Poleg tega, da izpolnjujejo zakonske zahteve, se člani združenj A.I.S.E. in Cefic vključujejo tudi v številne prostovoljne pobude, da bi vam ali vašemu podjetju zagotovili kar najbolj kakovostne, varne in okolju prijazne izdelke.

Obstaja tudi več svežnjev evropske zakonodaje, ki se nanašajo na posamezne faze v življenjskem krogu izdelkov, od njihovega razvoja, izdelave in dobave pa do uporabe, odlaganja in recikliranja. Več o tem lahko preberete v priloženem dokumentu v formatu PDF.

Life Cycle

Spodaj najdete seznam glavnih evropskih zakonodajnih svežnjev, ki zadevajo našo industrijo:

Direktiva ES o nevarnih pripravkih (DPD) / Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (t.i. CLP uredba) : Ta direktiva velja za pripravke, tj. »zmesi« kemijskih sestavin, kot so na primer tiste, ki tvorijo pralni prašek. Direktiva podaja tudi napotke v zvezi z določanjem in razvrščanjem pripravkov glede na to, kakšno nevarnost predstavljajo za zdravje ljudi in okolje (ali so vnetljivi, strupeni, kakšne učinke imajo, če se jih izpusti v vodo, itd.), ter v zvezi z označevanjem in embaliranjem kemikalij, ki so uporabljene kot sestavine izdelkov. Omenjene oznake morajo biti navedene bodisi na embalaži (to velja za izdelke, namenjene potrošnikom) bodisi na varnostnih listih (velja za izdelke za profesionalno in industrijsko rabo). Direktiva EGS o nevarnih snoveh (DSD): Ta direktiva velja za posamezne kemične snovi ali sestavine, ki se pojavljajo v pripravkih. Več informacij o zakonskih zahtevah na področju označevanja najdete v rubriki Varnostne informacije.  Obe omenjeni direktivi pa postopoma nadomešča en sam predpis, in sicer Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (t.i. CLP uredba), ki pomeni uskladitev z globalno poenotenimi pravili. Osnovna načela za razvrščanje in označevanje kemikalij bodo ostala enaka, spremenili pa se bodo simboli in besedila, ki se pojavljajo na embalaži izdelkov. Več informacij o prihajajočih spremembah najdete tu.

 Omejitve pri trženju in uporabi:  Za primere nesprejemljive ravni tveganja uredba REACH predpisuje  uvedbo določenih omejitev, na primer prepoved prodaje določene kemikalije neindustrijskim odjemalcem.

Image

Uredba ES o detergentih: V veljavo je stopila leta 2005, ko je nadomestila številne dotlej veljavne zakonodajne svežnje. Ta uredba določa, da morajo površinsko aktivne snovi v detergentih izpolnjevati stroge pogoje glede biološkega razgrajevanja, kar je z vidika varovanja okolja zelo pomemben ukrep, saj večina detergentov in čistil konča v odtokih in čistilnih napravah. Poleg tega ta uredba predpisuje tudi, da je potrebno določene informacije o izdelku jasno navesti na embalaži in objaviti na svetovnem spletu, na primer prisotnost nizkih ravni alergenih sestavin izdelkov. Razširitev določil uredbe je določila omejitev uporabe fosfatov v gospodinjskih detergentih za pranje perila v vseh EU državah (od leta 2013), ki ji bo sledila tudi omejitev fosfatov v gospodinjskih detergentih za strojno pomivanje posode (Uredba EU št. 259/2012).

- spletna stran združenja A.I.S.E.: Uredba o detergentih (»Detergent Regulation« )
- Brošura za potrošnike
- Brošura za poslovne odjemalce


Direktiva ES o biocidnih pripravkih: ta direktiva obravnava insekticide in izdelke z antibakterijskimi lastnostmi, na primer dezinfekcijska sredstva. Glavni cilj te direktive je vzpostaviti usklajen okvir za trženje biocidnih pripravkov na območju EU. Direktiva predpisuje tudi zelo natančno ocenjevanje vsakega biocida posebej. Vsako dezinfekcijsko sredstvo bo moralo pridobiti dovoljenje za dostopnost na trgu in uporabo. V letu 2012 je bila sprejeta EU uredba o biocidnih proizvodih, ki bo razveljavila in nadomestila Direktivo 98/8/EC in se bo pričela uporabljati 1. septembra 2013. Pričakovano je, da bo vodila k večji harmoniziranosti med državami EU.
Več informacij o Uredbi o biocidnih pripravkih najdete v rubriki o biocidih (»Biocides«) na spletni strani A.I.S.E.

REACH: Evropska uredba o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij: Cilj uredbe REACH je izboljšati varnost in zmanjšati okoljske vplive kemikalij na podlagi prepoznavanja in določanja njihovih specifičnih lastnosti. Uredba REACH, ki je stopila v veljavo 1. junija 2007, je postal krovni zakonodajni sveženj na področju prodaje kemikalij in izdelkov, v katerih se le-te pojavljajo. REACH postopoma zadeva tudi sestavine detergentov in čistil, ki bodo morale prestati sistematične in temeljite preizkuse, v katerih bodo ugotovljene njihove nevarne lastnosti in tveganja, ki jih predstavljajo.Več informacij najdete na spletnih straneh združenj A.I.S.E . in Cefic .

GHS ZN: Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij:  Je globalni krovni sistem, ki je podlaga za EU CLP uredbo. Cilj tega sistema je pomagati zaščititi zdravje delavcev in uporabnikov ter okolje. Ta nov evropska uredba bo nadomestila DPD/DSD in dopolnjuje uredbo REACH.Za več informacij si oglejte spletni strani združenj A.I.S.E. in Cefic

Direktiva o splošni varnosti proizvodov vzpostavlja okvir obveznosti in standardov za proizvajalce in distributerje. Njen cilj je zagotoviti ustrezno raven varnosti potrošniških izdelkov na evropskem trgu. Preko sistema hitre izmenjave informacij RAPEX npr. omogoča takojšen umik zelo nevarnih izdelkov s trga po vseh državah članicah EU.
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français