Sestavine izdelka

Oktobra 2005 je v vseh državah članicah EU stopila v veljavo Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih. Ta nova uredba je prinesla spremembe na področju označevanja izdelkov ter naj bi potrošnikom in uporabnikom detergentov pomagala sprejemati odločitve pri izbiri izdelkov ter jih varno in čimbolj učinkovito uporabljati.

To, da etikete na detergentih vključujejo tudi seznam sestavin, je ustaljena praksa že dalj časa, v skladu z Uredbo o detergentih pa mora biti na teh označbah navedenih več podrobnosti o dišavnih sestavinah, kar ljudem, ki bi jim le-te utegnile povzročiti alergične reakcije, zagotavlja, da so pri izbiri izdelka o tem ustrezno obveščeni. Prav tako morajo biti na etiketi navedeni vsi konzervansi, ki jih izdelek vsebuje. Tako dišavne sestavine kot konzervanse se navaja v skladu z Mednarodno nomenklaturo kozmetičnih sestavin (INCI).

Za označevanje detergentov, namenjenih splošni uporabi, se uporabljajo spodaj navedene določbe.

Masni odstotki v razponih:
— manj kot 5 %,
— 5 % ali več, vendar manj kot 15 %,
— 15 % ali več, vendar manj kot 30 %,
— 30 % ali več.

Na etiketi izdelka morajo biti navedene vse spodaj naštete sestavine, če presegajo 0,2 % celotne mase izdelka:

— fosfati,
— fosfonati
— anionske površinsko aktivne snovi,
— kationske površinsko aktivne snovi,
— amfoterične površinsko aktivne snovi,
— neionske površinsko aktivne snovi,
— belila na osnovi kisika,
— belila na osnovi klora,
— EDTA (etilendiamintetraocetna kislina) in njene soli,
— NTA (nitrilotriocetna kislina) in njene soli,
— fenoli in halogenirani fenoli,
— paradiklorbenzen,
— aromatski ogljikovodiki,
— alifatski ogljikovodiki,
— halogenirani ogljikovodiki,
— milo,
— zeoliti,
— polikarboksilati.

Če so dodane izdelku, morajo biti ne glede na njihovo koncentracijo navedene naslednje vrste sestavin:
— encimi,
— razkužila,
— sredstva za optično beljenje,
— dišave.

Če bi vseeno želeli še več informacij v zvezi s sestavinami danega izdelka, boste na etiketi našli tudi spletni naslov, na katerem lahko poiščete še podrobnejše podatke o sestavinah.

Za več podrobnosti o evropski Uredbi o detergentih in o tem, kako vas zadeva, si lahko prenesete A.I.S.E.-jevo brošuro o Uredbi o detergentih. 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français