Varnostne informacije

Varnostne informacije o milih, detergentih in drugih izdelkih za ččenje ter vzdrževanje se podajajo na dva načina:

- s pomočjo oznak za nevarnost, ki so zakonsko zahtevane;
- s pomočjo varnostnih informacij, ki jih je na lastno pobudo razvilo združenje A.I.S.E., in jih lahko podjetja uporabljajo prostovoljno. Gl. sličice za varno uporabo.

Označevanje nevarnosti: V nekaterih primerih zakon proizvajalcem nalaga, da morajo na etiketi navesti informacije o nevarnosti (simbole za nevarnost ter ustrezne opozorilne in obvestilne stavke). Da bi lahko pridobili ustrezne informacije, na podlagi katerih bo mogoče določiti, katere simbole za nevarnost in stavke bo potrebno navesti na etiketi, morajo proizvajalci svoj izdelek najprej ustrezno razvrstiti. Izdelke se razvršča na podlagi skrbno izvedenih analiz lastnosti sestavin, ki jih dani izdelek vsebuje, in njihovih koncentracij; od tega je namreč odvisno, ali se bo izdelek glede na določila Direktive o nevarnih snoveh in Direktive o nevarnih pripravkih obravnaval kot nevaren ali ne.* Navedeni direktivi se nadomeščata z novo Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (krajše: CLP uredbo), ki je usklajena z globalno harmoniziranimi pravili, To pomeni, da se bodo na embalaži izdelkov za čiščenje postopoma pojavile nove opozorilne oznake. Več informacij o tem najdete tu . Osnovna načela ocene varnosti bodo ostala podobna.

Proizvajalci morajo najprej oceniti nevarne lastnosti vsake posamezne snovi, ki jo izdelek vsebuje. Nato s pomočjo računske metode in/ali toksikološkimi preskusi presodijo, ali je nevaren tudi izdelek kot celota. 

Preskusne in računske metode so opredeljene v evropski Uredbi o določitvi testnih metod (440/2008), v Direktivi o nevarnih pripravkih (99/45/ES) ter v CLP uredbi (1272/2008). Nadzor nad tem, ali proizvajalci dosledno upoštevajo zahteve o objavljanju zahtevanih informacij o nevarnosti na etiketah, je v domeni nacionalnih oblasti.

Informacije o označevanju nevarnosti se nanašajo na izdelke v originalni embalaži. Povedano drugače: pri tem ni upoštevano dejstvo, da je potrebno večino izdelkov pred uporabo razredčiti. Zakon torej ne upošteva načina, na katerega bo s temi snovmi v stik prišel uporabnik (pri čemer se lahko tveganja za izpostavljenost nevarnim učinkom snovi – če ta obstajajo – povečajo ali zmanjšajo). To pomeni, da označbe na izdelku temeljijo na informacijah o hipotetični nevarnosti in uporabniku ne podajajo informacij o dejanskih učinkih izpostavljenosti temu izdelku. Več informacij o razlikah med tveganjem in nevarnostjo najdete tu.

Naložite si PDF dokument 

*Beseda »nevaren« ima enak pomen in se uporablja v enakem kontekstu kot v DNP.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français