Spremembe oznak

 

 

Junija 2015 se izteče rok za novo evropsko zakonodajo v zvezi z označevanjem številnih izdelkov, kot so barve, lepila, topila, detergenti in izdelki za vzdrževanje. Na strani najdete informacije, ki jih potrebujete za varno uporabo izdelkov za gospodinjstvo.

Industrija detergentov in izdelkov za vzdrževanje je zavezana k uvajanju izdelkov na tržišče, ki so varni tako za ljudi kot za okolje. Kot potrošnik pogosto uporabljate tovrstne izdelke, da lahko uživate v čistoči doma in čistih oblačilih. Pri varni uporabi in shranjevanju igrate glavno vlogo. Informacije so že dalj časa navedene na embalaži izdelkov, da bi potrošnike opozorile na ustrezne varnostne ukrepe, tako zaradi predpisanih zahtev, ki jih dopolnjujejo neobvezne dejavnosti industrije

Kaj je novega?

Z začetkom leta 2015 so se na številnih čistilnih sredstvih za gospodinjstvo ter na drugih izdelkih, ki vsebujejo kemikalije, začele pojavljati nove oznake. Razlog za to je nova evropska uredba (“CLP”), ki je v veljavi. Ta predpisuje »klasifikacijo« čistilnih sredstev za gospodinjstvo (glede na njihov morebitni vpliv na ljudi in/ali okolje) in nato njihovo »označevanje« (skladno z njihovo klasifikacijo). Poleg tega se je spremenila oblika oznake. Zakonodaja predpisuje obvezne elemente oznake (simboli, besedilo, barve), ki jih proizvajalci izdelkov ne smejo prilagoditi ali spremeniti. Podjetja imajo na voljo prehodno obdobje dveh let (2015–2017) za prehod s starega na nov sistem.

Za več informacij o spremembah oznak na čistilnih sredstvih za gospodinjstvo prenesite priloženo zloženko združenja A.I.S.E. »Preberite oznako« (vključuje primerjavo s starimi simboli)

Nova zakonodaja ima bolj konzervativna merila klasifikacije glede varnosti oči, kože in okolja v primerjavi s predhodno uredbo

Posledično številni izdelki, ki prej niso bili klasificirani in označeni, lahko zdaj skladno z »novo« klasifikacijo vključujejo oznake, opozorilne simbole in varnostne napotke..
Prikazane so nove informacije (simboli, oblika in stavki) (glej spodnjo preglednico).

Konkretno to pomeni, da bo izdelek z nespremenjeno sestavo dobil različno oznako ali bo prvič označen; to NE pomeni, da je izdelek bolj (ali manj) nevaren. Kot doslej je še vedno pomembna varna uporaba izdelkov. .

Kaj lahko zasledite na novih oznakah detergentov in izdelkov za vzdrževanje?

V spodnji preglednici je naveden okviren seznam piktogramov po uredbi CLP in ustreznih stavkov, ki jih boste zasledili na izdelkih. Za označevanje posameznega končnega izdelka je odgovorno podjetje, ki da na trg izdelek, saj vpliva na njegovo sestavo. Spodnji seznam je okviren in vam pomaga vam razumeti, zakaj se lahko potencialne informacije pojavijo na oznakah detergentov in izdelkov za vzdrževanje. Pomaga vam tudi odkriti, katere varnostne ukrepe je treba upoštevati..

Piktogram Sorodna opozorilna beseda Na katerih izdelkih jo boste verjetno zasledili?
(NB: okvirni seznam)
Ob katerem stavku za nevarnost se običajno pojavlja?
(NB: nepopoln seznam)
Katere previdnostne ukrepe morate upoštevati?
(ter kateri morebitni stavki so lahko navedeni ob piktogramu – previdnostni stavki) (NB: nepopoln seznam)
pozor 

Detergenti za perilo (v prahu/tekoči obliki)
Tekoči detergenti za ročno pomivanje posode
Univerzalna čistilna sredstva Detergenti za strojno pomivanje posode (v tekoči obliki/prahu)

Povzroča hudo draženje oči.
in/ali
Povzroča draženje kože.

Opozorilo s klicajem bo prikazano bodisi, če bo izdelek predstavljal potencialno draženje kože ali oči bodisi oboje.
Posledično bodo spodnje informacije iz uredbe CLP prikazane na oznaki in bodo naslednje:

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Piktogram Sorodna opozorilna beseda Na katerih izdelkih jo boste verjetno zasledili?
(NB: okvirni seznam)
Ob katerem stavku za nevarnost se običajno pojavlja?
(NB: nepopoln seznam)
Katere previdnostne ukrepe morate upoštevati?
(ter kateri morebitni stavki so lahko navedeni ob piktogramu – previdnostni stavki) (NB: nepopoln seznam)
nevarno 

Jedka čistila za odtoke, čistila za stranišča s kislino, sredstva za odstranjevanje vodnega kamna ipd.

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

To opozorilo bo vključeno, če je izdelek jedek za kožo (in oči neizogibno).
Če so izdelki, ki so jedki za kožo, v prodaji za javno uporabo, morajo biti na voljo v embalaži, ki ima uradno za otroke varno zaporko in otipno opozorilo. Posledično bodo morda spodnje informacije iz uredbe CLP prikazane na oznaki in bodo naslednje:

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
PRI STIKU S KOŽO:/ PRI STIKU Z OČMI: /Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

nevarno 

Detergenti za perilo (v prahu/tekoči obliki)
Tekoči detergenti za ročno pomivanje posode Univerzalna čistila.
Detergenti za perilo (v prahu/tekoči obliki)
Tekoči detergenti za ročno pomivanje posode Univerzalna čistila.

Povzroča hude poškodbe oči.

To opozorilo bo prikazano, če lahko izdelek povzroči poškodbe oči.
Posledično bodo morda spodnje informacije iz uredbe CLP prikazane na oznaki in bodo naslednje:

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
PRI STIKU Z OČMI: (+ statement)
Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Piktogram Sorodna opozorilna beseda Na katerih izdelkih jo boste verjetno zasledili?
(NB: okvirni seznam)
Ob katerem stavku za nevarnost se običajno pojavlja?
(NB: nepopoln seznam)
Katere previdnostne ukrepe morate upoštevati?
(ter kateri morebitni stavki so lahko navedeni ob piktogramu – previdnostni stavki) (NB: nepopoln seznam)
pozor 

Čistilo za vetrobransko steklo
Čistilo za steklo
Univerzalna čistila + Razkužilo za roke

Vnetljiva tekočina in hlapi.

To opozorilo bo prikazano, če je izdelek vnetljiv.
Posledično bodo morda spodnje informacije iz uredbe CLP prikazane na oznaki in bodo naslednje:

Hraniti zunaj dosega otrok.
Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/ vročih površin. — Kajenje prepovedan
Aerosoli
Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C
pozor / nevarno

Aerosoli (kot npr. osvežilniki zraka, insekticidi, loščila, čistila za pečico ipd.)

Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Vnetljiv aerosol.

Piktogram Sorodna opozorilna beseda Na katerih izdelkih jo boste verjetno zasledili?
(NB: okvirni seznam)
Ob katerem stavku za nevarnost se običajno pojavlja?
(NB: nepopoln seznam)
Katere previdnostne ukrepe morate upoštevati?
(ter kateri morebitni stavki so lahko navedeni ob piktogramu – previdnostni stavki) (NB: nepopoln seznam)

Bodisi brez opozorilne besede spodaj

ALI

pozor 

Insekticidi
Osvežilniki zraka
Razne straniščne obešanke in osvežilniki
Določeni detergenti za perilo in tekoči detergenti za ročno pomivanje posode

Zelo strupeno za vodne organizme.
ali
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

To opozorilo bo prikazano, če je izdelek visoko koncentriran ali stisnjen. Pomnite, da je previdnostna oznaka običajno posledica upoštevanja prevoza ali večjih količin izdelka*. V sestavi detergentov so še naprej v uporabi hitro razgradljive sestavine, ki pri njihovi vsakodnevni uporabi ne predstavljajo nevarnosti za okolje, saj so izdelki odstranjeni s čiščenjem odplak in niso neposredno izpuščeni v okolje.

(*In case of incident, a large spill during transport or in a storage warehouse would represent a localized transient hazard for waterways, if not managed properly, hence this default classification).

Posledično bodo morda spodnje informacije iz uredbe CLP prikazane na oznaki in bodo naslednje:

Hraniti zunaj dosega otrok.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Odstraniti vsebino/posodo …

 


NOTES:

  1. Izdelki na trgu so varni, kadar so uporabljeni skladno z njihovim namenom.
  2. Namen simbolov in besedila je pritegniti pozornost potrošnikov na nevarnosti, ki jih lahko določeni izdelki predstavljajo. Če potrošniki izdelke uporabljajo skladno z navodili na oznaki, ti niso izpostavljeni navedenim nevarnostim.
  3. Potrošniki morajo biti zlasti pozorni na izdelke z za otroki varno zaporko.
  4. Za izčrpen seznam simbolov po uredbi CLP kliknite tukaj.
  5. Simboli in besedilo so namenjeni predvsem strokovnjakom, ki ravnajo z izdelki v večjih količinah med prevozom in skladiščenjem. Zato so navedene nevarne snovi in izpostavljene možne nevarnosti.
  6. Na izdelkih, ki vsebujejo sestavine, kot so encim(i), parfum(i), konzervans(i), mora biti naveden naslednji stavek:
Vedno: Preberite oznako in hranite detergente in izdelke za vzdrževanje nedosegljivo otrokom!

Za varno uporabo izdelka mora potrošnik vedno PREBRATI OZNAKO, saj ta vsebuje pomembne informacije.
Bodite pozorni tudi na naslednje varnostne informacije, ki jih določen sektor neobvezno navede na embalaži, in so zlasti naslednje:

Hranite nedosegljivo otrokom. Ne približujte očem. Če snov pride v oči, jih temeljito izperite z vodo. Ne zaužiti izdelka. Če zaužijete izdelek, poiščite medicinsko pomoč. Ljudje z občutljivo ali poškodovano kožo naj se izogibajo daljšemu stiku z izdelkom.

Za celoten seznam ikon za varno uporabo združenja A.I.S.E. kliknite tukaj.

Oglejte si tudi spletno stran za spodbujanje varne uporabe kapsul s tekočim detergentom za perilo:
www.keepcapsfromkids.eu

Več informacij

Za podrobne informacije o zakonodaji CLP in piktogramih lahko:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français